Cung cấp miễn phí phiên bản điện tử sách giáo khoa, học liệu điện tử hỗ trợ dạy và học trực tuyến

Lượt xem:

Đọc bài viết

Do diễn biến phức tạp củ, kéo dài của dịch bệnh Covid-19 tại một số địa phương. Học sinh một số nơi vẫn phải học trực tuyến. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã xây dựng, cung cấp miễn phí phiên bản điện tử của sách giáo khoa, học liệu điện tử từ lớp 1 đến lớp 12 trên trang web https://hanhtrangso.nxbgd.vn . Đây là trang web chính thức của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam có các tính năng, tiện ích được thiết kế phù hợp với đặc thù của từng cuốn sách, học liệu và đối tượng sử dụng là học sinh, giáo viên, phụ huynh học sinh.